POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna:

Państwa dane osobowe przesłane drogą mailową będą przetwarzane w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub działalności księgowo-rachunkowej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) zawiadamiamy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STRZELEC USŁUGI KSIĘGOWE I KREDYTY Witold Strzelec z siedzibą w Elblągu, ul. Stanisława Sulimy 1, NIP 578 – 183 – 12 – 98   (dalej: ADO).
  2. ADO umożliwia kontakt za pomocą telefonu: +48 668 838 325, drogą pocztową: ul. Stanisława Sulimy 1, 82 – 300 Elbląg
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), b) i f) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
  4. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oferty finansowania lub ubezpieczenia lub świadczenia usług księgowych, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub usługa księgowa zostanie wykonana – przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być: a. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO; b. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego; c. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  7. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Państwa danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.